De openbare procedure is een aanbestedingsprocedure in één ronde. De aanbesteding wordt algemeen bekend gemaakt. Iedere geïnteresseerde aanbieder kan direct inschrijven. De beoordeling van de selectie- en gunningscriteria vindt in één fase plaats. De aanbestedende dienst mag bepalen dat enkel inschrijvers die aan de door hem gestelde geschiktheidseisen voldoen voor verlening van de opdracht in aanmerking komen. Gunning geschiedt op basis van de inschrijving. De aanbestedende dienst mag niet met inschrijvers onderhandelen over de ingediende inschrijvingen.

Openbare procedures worden vaak toegepast bij het plaatsen van een opdracht in een markt die een overzichtelijk en een beperkt aantal partijen kent.

Voor de keuze tussen de openbare procedure en de niet-openbare procedure kan onderstaand schema een hulpmiddel zijn:

Aspecten

Eerder de openbare procedure

Eerder de niet-openbare procedure

Hoeveelheid aanbieders

bij weinig aanbieders

bij veel aanbieders

Omvang bestek

bij een klein bestek

bij een groot bestek

Transactiekosten

bij lage kosten

bij hoge kosten

Termijn

korte termijn (indien je minder tijd hebt)

langere termijn (indien je meer tijd hebt)

Aard van de opdracht

standaard producten/diensten

maatwerk

Aanvang opdrachtuitvoering

op korte termijn

op langere termijn

Gevoelige informatie in bestek

laag

hoog

Inhoud beoordelingsprocedure

eenvoudig

complex

Concurrentie

volledige concurrentie

matige concurrentie

Sturende werking offerte

nee

ja

Maatwerk

nee

ja