Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. De Aanbestedingswet implementeert de Europese aanbestedingsrichtlijnen*en vervangt het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO) en de Wet implementatie rechtsbescherming aanbestedingen (Wira). In de Aanbestedingswet wordt via een algemene maatregel van bestuur (het Aanbestedingsbesluit) een tweetal richtsnoeren verplicht gesteld: de Gids Proportionaliteit en (voor aanbestedingen voor werken onder de Europese drempels) het ARW 2012.

In de Aanbestedingswet 2012 zijn in deel 1 algemene bepalingen opgenomen, zowel voor aanbestedingen boven als onder de Europese drempels. Sommige van die bepalingen vergen, evenals de genoemde richtsnoeren, nader beleid. Reden waarom het afgestemd regionaal inkoopbeleid moet worden aangepast.

Nu in de Aanbestedingswet ook bepalingen zijn opgenomen voor aanbestedingen onder de Europese drempels, gelden, meer nog dan in de oude situatie, de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht ook voor die aanbestedingen. Kort gezegd gaat het hier om gelijke behandeling, non-discriminatie, transparantie en proportionaliteit.

Tekst Aanbestedingswet 2012

Tekst Aanbestedingsbesluit

Tekst Gids Proportionaliteit

Tekst Aanbestedingsreglement voor werken 2012

 * Richtlijn 2004/18/EG (klassieke aanbestedingsrichtlijn voor overheden) en Richtlijn 2004/17/EG (aanbestedingsrichtlijn voor Nutssectoren).