Een concessie is een overeenkomst met een inschrijver voor de uitvoering van een werk, waarbij de tegenprestatie niet bestaat uit het betalen van de aannemer, zoals bij een reguliere opdracht, maar uit het verlenen van een uitsluitend recht aan de aannemer om het resultaat van de bouwwerkzaamheden te exploiteren. Denk bijvoorbeeld aan de exploitatie van een gemeentelijke parkeergarage door een onderneming. Het exploitatie risico moet bij de exploitant liggen. Als dit niet het geval is dan is geen sprake van een concessie maar van een gewone overheidsopdracht.

In de artikelen 2.40 en 2.41 Aanbestedingswet staat de procedure voor concessieovereenkomsten beschreven en in de artikelen 2.151 t/m 2.156 Aanbestedingswet 2012 staan bijzondere voorschriften voor concessieovereenkomsten. Deze bijzondere voorschriften hebben slechts op drie zaken betrekking:

 • bekendmaken voornemen
 • in acht nemen termijnen
 • waarborgen dat de concessiehouder die geen aanbestedende dienst is de artikelen 2.153 t/m 2.155 naleeft

De procedure voor een concessieovereenkomst voor werken verloopt als volgt:

 1. Aankondiging van de overheidsopdracht
  Termijn voor het indienen van een offerte vanaf de verzenddatum van de aankondiging is ten minste 45 dagen
 2. toetsen of inschrijver valt onder gestelde Uitsluitingsgrond(en)
  Bij het gebruik van uitsluitingsgronden moet de inschrijver een Eigen verklaring indienen.
 3. toetsen of een niet-uitgesloten inschrijver voldoet aan de gestelde Geschiktheidseisen
  3.a Zie voor de gewenste bewijsstukken uitsluitingsgronden (zie artikel 2.89
        Zie voor controle van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria (zie artikel 2.101)
 4. toetsen of inschrijvingen voldoen aan gestelde technische specificaties (zie ook art. 2.153), eisen en normen
 5. meedelen Gunningsbeslissing
 6. overige inschrijvers afwijzen (zie artikel 2.103)
 7. concessieovereenkomst sluiten
 8. waarborgen dat de concessiehouder bij de verlening van de opdrachten de in artikel 2.154 t/m 2.156 gestelde eisen in acht neemt.