Een aanbestedende dienst kan voor bijzonder complexe opdrachten, die naar zijn oordeel niet door middel van de openbare of niet-openbare procedure zijn te plaatsen, gebruik maken van de concurrentiegerichte dialoog.

Een overheidsopdracht is bijzonder complex indien de aanbestedende dienst objectief gezien niet in staat is:

 1. de technische middelen te bepalen waarmee aan de behoeften of het doel kan worden tegemoet gekomen, of
 2. de juridische of financiële voorwaarden van een project te specificeren.

Grote infrastructuurprojecten of ingewikkelde ICT-projecten worden genoemd als geschikte voorbeelden voor het volgen van deze dialoog.
De procedure voor de concurrentiegerichte dialoog staat beschreven in de artikelen 2.28 en 2.29 Aanbestedingswet 2012 en verloopt als volgt:

 1. Aankondiging van de overheidsopdracht
  Termijn tussen verzenddatum aankondiging en ontvangst verzoeken tot deelname is ten minste 30 dagen.
 2. toetsen of gegadigde valt onder gestelde Uitsluitingsgronden
  Bij het gebruik van uitsluitingsgronden moet de inschrijver een Eigen verklaring indienen
 3. toetsen of een niet-uitgesloten gegadigde voldoet aan de gestelde Geschiktheidseisen
 4. beoordelen van de niet-uitgesloten of niet-afgewezen gegadigde aan de hand van de gestelde selectiecriteria (art. 2.99 en 2.100)

Zie voor de gewenste bewijsstukken uitsluitingsgronden (zie artikel 2.89)
Zie voor controle van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria (zie artikel 2.101) de geselecteerde gegadigden uitnodigen tot deelname in de dialoog

 1. met de geselecteerde gegadigden een dialoog houden met het doel te bepalen welke middelen geschikt zijn om zo goed mogelijk aan de behoeften van de aanbestedende dienst te voldoen en maken van een keuze welke oplossing of oplossingen aan de behoefte van de aanbestedende dienst kunnen voldoen
 2. de deelnemers aan de dialoog verzoeken hun inschrijvingen in te dienen
 3. toetsen of de inschrijvingen voldoen aan de tijdens de dialoog voorgelegde en gespecificeerde oplossing of oplossingen
 4. de geldige inschrijvingen beoordelen aan de hand van het gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) en de door de aanbestedende dienst gestelde nadere criteria als bedoeld in artikel 2.115
 5. proces-verbaal van de opdrachtverlening maken (art. 2.132)
 6. Gunningsbeslissing meedelen
 7. overige inschrijvers afwijzen (zie art. 2.103)
 8. overeenkomst sluiten
 9. aankondiging van de gegunde opdracht bekendmaken (art. 2.134).

 Stappenplan met toelichting en model-documenten volgen nog.