Met het berekenen van de hoogste waarde van de opdracht moet zorgvuldig worden omgegaan. Leveringen en diensten hebben veel lagere drempelbedragen dan werken, zodat het gevaar van omzeiling van de aanbestedingsplicht bestaat als iets ten onrechte als een werk wordt gezien. Een gemengde opdracht voor werken enerzijds en voor leveringen/diensten anderzijds moet of afzonderlijk of met in achtneming van de drempelbedragen voor leveringen of diensten worden aanbesteed, tenzij de werken het hoofdonderwerp van de opdracht vormen.
Bij een combinatie van leveringen en diensten bestaat ook het gevaar van omzeiling als de dienst een II-B-dienst betreft, omdat voor II-B diensten een verlicht regime geldt.