Voor de aankondiging bestaan door de EU voorgeschreven modellen die gehanteerd moeten worden. Zij staan op TenderNed. De aankondiging is een samenvatting van de aanbesteding. Belangrijke onderdelen zijn o.a.:

 • omschrijving product / dienst
 • de procedure die wordt gevolgd
 • criteria die aan de inschrijver worden gesteld
 • keuze gunningscriterium en subgunningscriteria
 • de beoordelingsmethode en de puntentoekenning aan de verschillende subgunningscriteria
 • motivering als in plaats van EMVI voor gunningscriterium laagste prijs wordt gekozen
 • indien de aanbestedende dienst geschiktheidseisen stelt
 • motivering met zwaarwegende gronden indien de aanbestedende dienst geschiktheidseisen stelt met betrekking tot de omzet
 • kosteloze toegang tot bestek (via elektronische weg of adres vermelden waar ze op gevraagd kunnen worden en tot welke datum)
 • hoe de uitwisseling van mededeling en informatie plaatsvindt (via post, fax, elektronische weg of een combinatie)
 • als er een voorbehoud voor SW-bedrijven wordt gehanteerd (artikel 2.82 Aanbestedingswet 2012)
 • motivering als de aanbestedende dienst heeft besloten de opdracht niet in percelen op te delen
 • motivering als de aanbestedende dienst heeft besloten om opdrachten samen te voegen
 • welke bewijsmiddelen met betrekking tot financiële en economische draagkracht en de technische en beroepsbekwaamheid de aanbestedende dienst van de ondernemer verwacht (artikel 2.63).

In de artikelen 2.62 t/m 2.65 Aanbestedingswet staan de algemene voorschriften voor de aankondiging van een overheidsopdracht.
In artikel 2.28 en 2.29 onder a. staan nadere voorschriften voor de aankondiging bij de procedure ‘concurrente dialoog’.
In artikel 2.30 en 2.31 staan nadere voorschriften voor de aankondiging van de ‘onderhandelingsprocedure met aankondiging’.
In artikel 2.151 staan nadere voorschriften voor de aankondiging van de procedure ‘concessieovereenkomst voor werken’.

Nadat de aankondiging is verzonden kunnen geen grote wijzigingen worden doorgevoerd in de aanbesteding. Een wijziging in de (eisen van een) aanbesteding die de kring van inschrijvers kan vergroten of verkleinen houdt in dat een nieuwe aanbesteding gestart moet worden, met inachtneming van de minimum wachttermijnen. Een dergelijke wijziging heet een “substantiële” of “wezenlijke” wijziging.