Voor leveringen en diensten kunnen in plaats van of naast een contract met beperkte inhoud de Algemene inkoopvoorwaarden iSGV 2013, inclusief de wijzigingen worden gebruikt. De Algemene inkoopvoorwaarden iSGV 2013 zijn gebaseerd op de algemene inkoopvoorwaarden van de VNG. Het is goed om dat in de aanbestedingsstukken te vermelden, zodat er minder vragen over de algemene voorwaarden komen tijdens de procedure. Daarbij moet wel worden aangegeven op welke punten wordt afgeweken van het VNG model. Zie hiervoor bijgevoegd overzicht: Afwijkingen op het model algemene inkoopvoorwaarden VNG.

Geldigheid algemene voorwaarden
Belangrijk bij algemene voorwaarden is dat, willen zij gelden, ze tijdig van toepassing moeten worden verklaard. De aanbestedende dienst moet daarom vóór de opdrachtverlening verwijzen naar de algemene voorwaarden en ze daadwerkelijk aan de wederpartij ter hand stellen.

Als de aanbestedende dienst het verwijzen naar de eigen algemene voorwaarden nalaat, gelden in principe – indien mee gezonden of naar verwezen – de algemene voorwaarden van de wederpartij.

Als de aanbestedende dienst en de inschrijver allebei naar algemene voorwaarden verwijzen, dan gelden de algemene voorwaarden van de partij die als eerste er naar verwijst (in dit geval de aanbestedende dienst, want die vraagt als eerste om een offerte) en niet die van de andere partij (de inschrijver), tenzij de inschrijver de algemene voorwaarden van de aanbestedende dienst uitdrukkelijk van de hand wijst. De aanbestedende dienst moet dan vervolgens ook weer de algemene voorwaarden van de inschrijver van de hand wijzen. Dit van de hand wijzen van algemene voorwaarden moet altijd apart schriftelijk worden gedaan. Onder uitdrukkelijk van de hand wijzen wordt in ieder geval niet verstaan: een enkele verwijzing naar de eigen voorwaarden en ook niet als in de eigen voorwaarden is opgenomen ‘de algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing’.

Suggesties van de inschrijver
Net als bij de contract voorwaarden geldt ook hier het volgende voorschrift uit de Gids Proportionaliteit: Voorschrift 3.9B

Tijdens de aanbestedingsprocedure moeten alle potentiële inschrijvers de kans krijgen suggesties te doen voor aanpassingen van de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden. Het opleggen van een contract zonder enige mogelijkheid voor inschrijvers om suggesties te doen is disproportioneel.

Omdat de Algemene inkoopvoorwaarden iSGV 2013 grotendeels op de VNG model inkoopvoorwaarden zijn gebaseerd is de verwachting dat er over het algemeen minder suggesties zullen worden gedaan. Daar waar de Algemene inkoopvoorwaarden iSGV 2013 afwijken van het VNG model, worden suggesties eerder verwacht.

Nadere overeenkomst
Ten aanzien van sommige onderdelen van de Algemene inkoopvoorwaarden iSGV 2013 moet nog iets naders geregeld worden in een overeenkomst met beperkte inhoud en/of in de aanbestedingsstukken. Klik hier voor het overzicht (incl. een nadere toelichting op sommige punten): Aanvullingen en toelichting op de algemene inkoopvoorwaarden iSGV 2013.

In plaats van een kleine overeenkomst kunnen zaken ook opgenomen worden in een uitgebreide opdrachtbrief, maar dan moet de opdrachtnemer daar wel mee akkoord gaan. Bv. door middel van het zetten van een handtekening en de opdrachtbrief retourneren.

Klik hier voor Aanvullingen en toelichtingen op de algemene inkoopvoorwaarden iSGV

ICT inkoopvoorwaarden iSGV 2013

De ICT inkoopvoorwaarden iSGV 2013 zijn een aanvulling op de Algemene inkoopvoorwaarden iSGV 2013 en moeten dus in combinatie gebruikt worden. De ICT inkoopvoorwaarden zijn niet gebaseerd op de VNG model inkoopvoorwaarden, omdat de VNG op dit punt geen model heeft opgesteld.