De aanbestedende dienst stelt bij gunning op EMVI vóór de aanbesteding de beoordelingsprocedure vast, als onderdeel van de offerteaanvraag. Hierin wordt beschreven:

- hoe de inschrijvingen worden beoordeeld,

- wie er bij betrokken zijn en

- welk gewicht elk (sub)gunningscriterium krijgt.

Deze wegingsfactoren moeten in de aanbestedingsstukken opgenomen worden, artikel 2.115 lid 3 Aanbestedingswet 2012. Op die manier kunnen potentiële inschrijvers precies zien aan welke aspecten de aanbestedende dienst veel waarde hecht.

Soms is sprake van subsubgunningscriteria. Bijvoorbeeld wanneer het aspect kwaliteit (= subgunningscriterium) op vier verschillende criteria (= subsubgunningscriteria) wordt beoordeeld.

Er zijn verschillende manieren van beoordelen. Op de website van PIANOo zijn diverse handreikingen op het gebied van EMVI te vinden.
Zie: handreikingen EMVI op PIANOo