In artikel 2.80 van de Aanbestedingswet 2012 is de mogelijkheid gecreëerd om bijzondere voorwaarden te stellen aan de uitvoering van een overheidsopdracht, mits die voorwaarden verenigbaar zijn met het EG-verdrag en mits de bijzondere voorwaarden in de aankondiging of de aanbestedingsstukken zijn vermeld. De voorwaarden moeten verband houden met het onderwerp van de opdracht en altijd in overeenstemming zijn met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel.

Deze bijzondere uitvoeringsvoorwaarden kunnen verband houden met sociale of milieuoverwegingen en dierenwelzijn. Zij kunnen met name ten doel hebben de beroepsopleiding op de werkplek of de arbeidsparticipatie van moeilijk in het arbeidsproces te integreren personen te bevorderen, de werkloosheid te bestrijden of het milieu te beschermen.

Ook kunnen sociale duurzaamheidscriteria betrekking hebben op de naleving van de universele rechten van de mens (zoals het verbod op gedwongen arbeid en discriminatie). Deze criteria kunnen ook als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden worden opgenomen.

Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden worden als contractsbepaling opgenomen. De inschrijver moet vooraf akkoord gaan met de bijzondere uitvoeringsvoorwaarden van het contract. Doet hij dat niet, dan zal zijn inschrijving worden afgewezen. Wanneer tijdens de uitvoering van het contract blijkt dat de inschrijver niet voldoende uitvoering geeft aan de bijzondere voorwaarden, dan is er sprake van schending van deze contractuele verplichting en kan naleving worden geëist, schadevergoeding worden gevraagd, of het contract worden ontbonden. Uiteraard tenzij buiten de schuld van de opdrachtnemer niet aan de voorwaarden kon worden voldaan.