Bij het gunningscriterium EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) kunnen naast prijs andere criteria meegewogen worden. De wet beperkt de aanbesteder niet in het gebruik van het aantal en soort subgunningscriteria. Ze moeten wel in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. De subgunningscriteria hoeven niet noodzakelijk van zuiver economische aard te zijn.

Enkele voorbeelden van subgunningscriteria:

 • Prijs
 • Uitvoering
 • Projectmanagement
 • Levertijd of planning
 • Plan van aanpak
 • Kwaliteit
 • Competenties, bekwaamheden
 • Milieukenmerken
 • Gebruikskosten
 • Levensduurkosten
 • Rentabiliteit
 • Klantenservice
 • Duurzaamheid
 • Sociale factoren
 • Esthetische en functionele kenmerken
 • Presentatie
 • Risicomanagement
 • Overlast omgeving
 • Waardering verleden

Deze lijst is niet limitatief.

De verhouding tussen bv. prijs en kwaliteit (en de andere subgunningscriteria) moet niet zodanig zijn dat het feitelijk toch neerkomt op gunnen op de laagste prijs.

De (sub)gunningscriteria kunnen worden opgenomen als eisen (daar moet de inschrijving aan voldoen, anders valt deze om die reden af) en wensen. Met de wensen kunnen aanbieders zich onderscheiden.

Aan de subgunningscriteria moet vervolgens een weging worden gehangen.

In een handreiking van PIANOo is aangegeven wanneer een subgunningscriterium geschikt (en juridisch haalbaar is). De tabel is hier overgenomen. 

Houdt het criterium verband met de opdracht?

Ja -> criterium akkoord.
Nee, het criterium is ontoelaatbaar.

Maakt het criterium onderscheid tussen (potentiële) inschrijvingen?

Nee -> criterium akkoord.
Ja, het criterium is ontoelaatbaar.

Is het criterium duidelijk?

Ja -> criterium akkoord.
Nee, het is in strijd met het transparantiebeginsel en dus verboden.

Is de aanbestedende dienst bereid en in staat te controleren of de aanbiedingen aan het criterium voldoen?

Ja -> criterium akkoord.
Nee, het criterium is ontoelaatbaar.

Is de mate waarin voldaan wordt aan het criterium voldoende objectief bepaalbaar?

Ja -> criterium akkoord.
Nee, het criterium kan in strijd zijn met het transparantiebeginsel. De rechter heeft bv. het criterium “of uw manier van werken bij ons past” ontoelaatbaar geacht. De rechter aanvaardt wel dat een zekere mate van subjectiviteit onvermijdelijk is.

Is het criterium relevant voor (bijvoorbeeld) de kwaliteit?

Ja ->criterium akkoord.
Nee, het is niet verboden, maar wel onverstandig om dit criterium te hanteren. Er wordt dan immers (mede) op oneigenlijke gronden een offerte gekozen, terwijl ander offertes in feite economisch voordeliger kunnen zijn.

Kan door een inschrijver met redelijke inspanningen worden beschreven op welke wijze hij invulling geeft aan de wens?

Ja -> criterium akkoord.
Nee, het criterium kan disproportioneel en daardoor ontoelaatbaar zijn. In ieder geval is het niet verstandig een buitensporige inspanning te eisen voor het opstellen van de offerte. Wanneer de benodigde inspanningen voor het opstellen van een goede offerte relatief groot zijn, krijgen juist de ondernemingen die het rustig hebben (maar misschien niet de meest geschikte zijn) de beste kansen.

Is het mogelijk om binnen een redelijke tijd het criterium te beoordelen?

Ja -> criterium akkoord.
Nee, het hanteren van het criterium is niet verboden, maar wanneer een goede beoordeling een onevenredige inspanning vergt, is de kans op fouten onaanvaardbaar groot.

Leidt het criterium tot discriminatie van een of meer potentiële inschrijvers?

Ja, het criterium kan in strijd zijn met het aanbestedingsrecht. Wanneer er gerechtvaardigde gronden zijn, kan discriminatie toelaatbaar zijn. De verhoogde kans op geschillen kan echter een reden zijn om het criterium niet te hanteren.
Nee -> criterium akkoord.

Heeft het criterium betrekking op een voor de opdrachtgever belangrijk (kwaliteits)aspect?

Ja -> criterium akkoord.
Nee, laat het criterium achterwege, beperk tot de hoofdzaken.

Zie verder voor handreiking EMVI: PIANOo

En 39 tips bij de toepassing van EMVI: PIANOo

Relevant artikel uit de Aanbestedingswet 2012
artikel 2.115 nadere criteria bij EMVI en weging