Geschiktheidseisen hebben betrekking op de opdrachtnemer en niet op de opdracht. De aanbestedende dienst kan deze eisen stellen om te bepalen of de inschrijver of gegadigde in staat is de opdracht uit te voeren. Een gegadigde of inschrijver dient tenminste aan de geschiktheidseisen te voldoen om mee te mogen doen aan de verdere procedure.

Er zijn drie soorten geschiktheidseisen:

Geschiktheidseisen zijn minimumeisen. Ze worden gesteld om bepaalde risico’s af te dekken. De aanbestedende dienst moet altijd nagaan welke daadwerkelijke risico’s er zijn en of die risico’s worden afgedekt door de eisen die worden gesteld. Er mogen niet meer eisen worden gesteld dan strikt noodzakelijk. De Gids Proportionaliteit heeft hiervoor voorschrift 3.5B opgesteld.

Enkele belangrijke uitgangspunten waaraan geschiktheidseisen moeten voldoen:

  • de eisen moeten verband houden met en in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht (artikel 2:90)
  • de eisen moeten objectief en eenduidig zijn (niet voor verschillende uitleg vatbaar)
  • de eisen moeten transparant zijn (bekendgemaakt in de aanbestedingsstukken)
  • voor alle gegadigden en inschrijvers moeten dezelfde eisen gehanteerd worden.

Geschiktheidseisen binnen Europese en nationale procedures
Op grond van artikel 1.10 van de Aanbestedingswet 2012 bij Europese aanbestedingen en artikel 1.13 bij Nationale aanbestedingen mag de aanbestedende dienst uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria stellen aan de inschrijvers en de inschrijvingen die in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. Daarbij moet in ieder geval acht geslagen worden op de inhoud van de geschiktheidseisen en het aantal te stellen geschiktheidseisen.

Geschiktheidseisen binnen Meervoudig onderhandse procedures
Bij meervoudig onderhandse procedures mogen alleen geschiktheidseisen gesteld worden als bij de aanbestedende dienst de geschiktheid van een of meer potentiële inschrijvers nog niet bekend is (voorschrift 3.5C uit de Gids Proportionaliteit). Uitgangspunt bij meervoudig onderhandse procedures is een veronderstelde geschiktheid van de uit te nodigen ondernemers is. Er zal veelal gekozen worden voor bij de aanbestedende dienst bekende ondernemingen. Daarom moet zeer terughoudend worden omgegaan bij het stellen van geschiktheidseisen in deze procedure.