Gunningscriteria zien op de inhoudelijke beoordeling van de inschrijvingen en niet – zoals bij uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen – op de kwalitatieve beoordeling van inschrijvers.

Bij het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) mogen subgunningscriteria worden gesteld.

De aanbestedende dienst moet vooraf op duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze alle (sub)gunningscriteria in de aanbestedingsdocumenten omschrijven, alsmede het relatieve gewicht van deze criteria. De (sub)gunningscriteria moeten in de aankondiging of de offerteaanvraag op een zodanige wijze worden geformuleerd dat behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers in staat zijn deze criteria op eenzelfde wijze te interpreteren. Bovendien moeten aanbestedende diensten (sub)gunningscriteria gedurende de gehele aanbestedingsprocedure op dezelfde wijze uitleggen. Dit betekent dat (sub)gunningscriteria gedurende de gehele aanbestedingsprocedure niet mogen worden gewijzigd of geschrapt. Indien een aanbestedende dienst een ongeldig (sub)gunningscriterium hanteert moet de aanbesteding worden gestaakt en de opdracht opnieuw worden aanbesteed.

Total Costs of Ownership
Bij het gunnen kan de aanbestedende dienst uitgaan van Total Costs of Ownership (TCO). Bij TCO wordt het totaal van de directe en indirecte kosten meegenomen, gerekend over de gehele door de aanbestedende dienst beoogde levensduur.

TCO kan zowel bij EMVI als bij laagste prijs worden gebruikt. De aanbestedende dienst moet aangeven op welke wijze de verschillende kosten bij elkaar opgeteld moeten worden.

Het beschrijven van de TCO kan ook bepalend zijn voor de keuze tussen EMVI en laagste prijs:

  • als de TCO in een enkele formule kan worden uitgeschreven ligt toepassing van de laagste prijs voor de hand;
  • als dit niet mogelijk is moet voor EMVI gekozen worden (en uiteraard als de aanbestedende dienst kwaliteit en andere zaken wil mee laten wegen). De verschillende subgunningscriteria vertegenwoordigen dan de door de aanbestedende dienst te onderscheiden kostenelementen. De aanbestedende dienst bepaalt hoe de initiële aanschafkosten, restwaarde, onderhoudskosten, overige kosten etc. worden gewaardeerd en hoe tot een totaaloordeel wordt gekomen.

Klik voor verdere achtergrondinformatie over gunningscriteria op de website van PIANOo