Herstel van fouten impliceert, in tegenstelling tot verduidelijking en aanvulling, dat de offerte inhoudelijk gewijzigd wordt. Dat is in beginsel niet toegestaan.

Toch wordt in de jurisprudentie, aangenomen dat de inschrijver de gelegenheid moet krijgen om kleine gebreken te herstellen, maar in beginsel slechts als het ontstaan van het gebrek te wijten is aan een omstandigheid die in de risicosfeer van de aanbestedende dienst ligt. Bv. doordat het aanbestedingsdocument onduidelijk is en voor meerdere uitleg vatbaar. De aanbestedende dienst moet ook rekening houden met de belangen van de andere inschrijvers. Het toestaan van een herstelmogelijkheid leidt al snel tot strijd met het gelijkheidsbeginsel. Hier moet dus omzichtig mee omgegaan worden.

Bij fouten die de onderlinge concurrentie tussen partijen niet raken, zou de aanbestedende dienst soepeler kunnen zijn voor wat betreft het toestaan van herstel. Bv. herstel van het verzuim van de inschrijver om het uittreksel uit het Handelsregister bij te sluiten. Hierbij zijn de gelijke kansen van de andere inschrijvers niet in het geding. Als de aanbestedende dienst echter in het aanbestedingsdocument heeft gesteld dat het niet of niet-volledig indienen van gevraagde gegevens of documenten leidt tot uitsluiting, bestaat er geen ruimte meer voor herstel.

Ontbreken er documenten die de kern van de inschrijving raken, bv. een prijsbijlage, dan bestaat geen ruimte meer voor herstel.