De Aanbestedingswet onderscheidt II-A en II-B diensten. De II-B diensten zijn aangemerkt als diensten die geen bijdrage leveren aan de eenwording van de interne markt omdat de diensten door nationale dienstverleners (moeten) worden uitgevoerd. Het is van belang om te weten van welke dienst sprake is, omdat als het om Europees aanbesteden gaat, voor II-B diensten een verlicht regime geldt. Voor II-A diensten geldt het normale aanbestedingsregime.

Voorbeelden van II-B diensten zijn catering, arbodienst, juridische dienstverlening.

Nieuw in de Aanbestedingswet is dat nu ook diensten op het gebied van gezondheidszorg of maatschappelijke ontwikkeling de procedure van II-B diensten volgen.

II-B diensten kunnen enkelvoudig onderhands, of meervoudig onderhands of nationaal openbaar worden aanbesteed. Bij de keuze voor een bepaalde procedure spelen de aard van de opdracht, de waarde van de opdracht en overige omstandigheden een rol. Later in stap 13 wordt nog verder in gegaan op het bepalen van de procedure op objectieve gronden.

In de richtlijn 2004/18/EG wordt in bijlage II een onderverdeling gemaakt in II-A, klik hier en II-B diensten, klik hier

Uitgangspunt van de Europese wetgever is dat de in de bijlage genoemde II-B diensten geen grensoverschrijdend belang hebben en nationaal ingekocht kunnen worden. Bv. het laten opstellen van een Nederlandse overeenkomst door een juridische dienstverlener uit Frankrijk heeft niet zoveel zin.

Inmiddels is in de jurisprudentie van het Europese Hof toch onderscheid gemaakt tussen II-B diensten met en II-B diensten zonder duidelijk grensoverschrijdend belang. Het Hof neemt als uitgangspunt dat II-B diensten geen grensoverschrijdend belang hebben, maar sluit niet uit dat in een specifiek geval toch sprake kan zijn van een duidelijk grensoverschrijdend belang. In dat geval moet dan toch voorafgaande publicatie plaatsvinden.

Per geval moet bekeken worden of een opdracht voor een II-B dienst interessant is voor marktpartijen uit andere lidstaten en of zij – gelet op de aard van de opdracht – een reële kans maken de opdracht te krijgen.

Een duidelijk grensoverschrijdend belang kan liggen in:

1 de aard van de opdracht of
2 de (geografische) plaats van uitvoering of
3 in de waarde van de opdracht.

In artikel 2.38 van de Aanbestedingswet wordt verwezen naar deze bijlage. In de hierboven aangegeven links staan ook de CPV-codes in de bijlagen vermeld. Hieronder een beperkt overzicht van het onderscheid in II-A en II-B diensten:

II-A Diensten waarop de volledige procedure van toepassing is

II-B Diensten waarop de beperkte procedure van toepassing is

1. Onderhoud en reparatie

2. Vervoer te land, met inbegrip van vervoer per pantserwagen en koerier, met uitzondering van postvervoer

3. Luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van postvervoer

4. Postvervoer te land en door de lucht

5. Telecommunicatie
6. Diensten van financiële instellingen:
a) verzekeringsdiensten
b) bankdiensten en diensten i.v.m. beleggingen

7. Diensten in verband met computers

8. Onderzoeks- en ontwikkelingswerk

9. Accountants en boekhouders

10. Markt- en opinieonderzoek

11. Advies inzake bedrijfsvoering en beheer van aanverwante diensten

12. Diensten van architecten; diensten van ingenieurs en geïntegreerde diensten van ingenieurs bij kant-en-klaar opgeleverde projecten; diensten in verband met stedenbouw en landschapsarchitectuur; diensten in verband met aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen; diensten voor keuring en controle

13. Reclamewezen

14. Reiniging van gebouwen en beheer van onroerende goederen

15. Uitgeven en drukken, voor een vast bedrag of op contractbasis

16. Straatreiniging en afvalverzameling; afvalwater verzameling en -verwerking en aanverwante diensten

17. Hotels en restaurants

18. Vervoer per spoor

19. Vervoer over water

20. Vervoer ondersteunende activiteiten

21. Rechtskundige diensten

22. Arbeidsbemiddeling

23. Opsporen en beveiliging, met uitzondering van vervoer per pantserwagen

24. Onderwijs

25. Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

26. Cultuur, sport en recreatie

27. Overige diensten