Bij II-B diensten is er sprake van een verlicht aanbestedingsregime. Er wordt een beperkt aantal stappen onderscheiden.

De aanbestedende dienst kan in de volgende gevallen de procedure voor II-B diensten toepassen:

  1. als de diensten zijn opgenomen in bijlage II-B van richtlijn 2004/18/EG (artikel 2.38 lid 1 Aanbestedingswet 2012.)
  2. als de opdracht zowel betrekking heeft op II-A diensten, als op II-B diensten, wanneer de geraamde waarde van de II-B diensten gelijk is aan of hoger is dan die van de II-A diensten (artikel 2.38 lid 2).
  3. voor opdrachten betreffende diensten voor “gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening”, zoals opgenomen in bijlage II-B van richtlijn 2004/18/EG (artikel 2.38 lid 3).

Voor meer informatie II-B diensten klik op: II-A en II-B diensten.

De procedure voor II-B diensten is als volgt (artikel 2.39 Aanbestedingswet 2012):

  1. toetsen of de inschrijvingen voldoen aan de door de aanbestedende dienst gestelde technische specificaties, eisen en normen
  2. proces-verbaal van de opdrachtverlening maken (art. 2.132)
  3. de resultaten van de gunning meedelen aan de Europese Commissie
  4. eventueel een aankondiging van de gegunde opdracht bekend maken (art. 2.134)

Bij II-B diensten met een duidelijk grensoverschrijdend belang komt er voorafgaand aan de punten 1 t/m 4 nog bij dat de aanbestedende dienst een aankondiging van de voorgenomen opdracht via Tenderned moet doen.

Bij toepassing van de procedure voor II-B diensten zijn uitsluitend de paragrafen 2.3.3.1 en 2.3.8.9 van hoofdstuk 2.3 Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Stappenplan met toelichting en model-documenten volgen nog.