In de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat als de aanbestedende dienst kiest voor het gunningscriterium laagste prijs, dit gemotiveerd moet worden in de aanbestedingsstukken.
Wanneer ligt het voor de hand om voor de laagste prijs te kiezen?

Als de opdracht voldoet aan de volgende omstandigheden:

  1. de gevraagde prestatie is in sterke mate gestandaardiseerd in de markt; en
  2. grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten; en
  3. de inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vastgelegd.

Als er minder wordt voldaan aan deze criteria ligt het meer voor de hand om te kiezen voor EMVI.

Bij laagste prijs is het wel van belang om vooraf goed een minimum kwaliteitsniveau vast te leggen in de offerteaanvraag (eisen). Als dat niet gebeurt bestaat er een groot risico op een slechte kwaliteit.