De offerteaanvraag voor leveringen en diensten bevatten de eisen en wensen waaraan de opdracht moet voldoen. Daarnaast moeten in de offerteaanvraag de volgende onderdelen worden opgenomen:

 • een beschrijving van de aanbestedende dienst en de opdracht

 • een beschrijving van de te volgen procedure

 • een planning

 • wanneer op welke manier vragen kunnen worden gesteld

 • uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria (als deze worden gebruikt)

 • gunningscriteria (eisen en wensen)

 • beoordelingsparagraaf

 • contract of algemene voorwaarden 

  De Aanbestedingswet 2012 stelt de volgende eisen aan het bestek (bron: http://www.pianoo.nl/):

 • De technische specificaties van beschrijving en specificatie van de opdracht (bestek) moeten zo zijn opgesteld dat alle inschrijvers gelijke toegang tot de opdracht hebben en dat de onderlinge mededinging niet wordt geschaad.
 • De specificaties verwijzen zoveel mogelijk naar Europese normen of technische referentiesystemen. Indien deze ontbreken, verwijst u naar nationale normen.
 • De prestatie-eisen en de functionele eisen inclusief milieukenmerken, moeten zodanig nauwkeurig zijn dat het duidelijk is wat de aanbestedende dienst precies wenst. Ook hierbij verwijst u zoveel mogelijk naar (specificaties uit) Europese normen of technische referentiesystemen.
 • Een verwijzing naar Europese normen of technische referentiesystemen moet altijd voorzien zijn van de woorden 'of gelijkwaardig'.
 • Een inschrijving die niet voldoet aan de Europese normen of technische referentiesystemen waarnaar wordt verwezen, moet toch worden geaccepteerd als de inschrijving naar oordeel van de aanbestedende dienst op gelijkwaardige wijze voldoet aan de eisen die in de technische specificaties zijn bepaald.
 • Een aanbestedende dienst die prestatie-eisen of functionele eisen stelt, mag een inschrijving niet afwijzen als de geboden specificaties voldoen aan een Europese norm die is omgezet naar een nationale norm in een andere lidstaat. Idem voor Europese technische goedkeuring, gemeenschappelijk technische specificatie, internationale norm, referentiesysteem van een Europese normalisatie-instelling.
 • De inschrijver moet in zijn inschrijving aantonen dat zijn product, dienst of werk in overeenstemming is met een gestelde norm en dat zijn aanbieding voldoet aan de functionele en prestatie-eisen van de aanbestedende dienst.
 • Als een aanbestedende dienst milieukenmerken voorschrijft in zijn prestatie-eisen of functionele eisen, mag hij gebruikmaken van gedetailleerde specificaties van een milieukeur (of delen daarvan). Voorwaarde daarbij is dat de specificatie in de betreffende milieukeur: - geschikt is voor omschrijving van de kenmerken van de gevraagde levering of dienst; - stoelt op wetenschappelijke gegevens; - is aangenomen via een proces waaraan alle betrokken partijen hebben kunnen deelnemen en; - toegankelijk is voor alle betrokken partijen.
 • De aanbestedende dienst moet certificaten accepteren van in andere EU-landen gevestigde, erkende organisaties.
 • De aanbestedende dienst mag in de technische specificaties geen melding maken van een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze en niet verwijzen naar een merk, octrooi, type etc. Hiermee zouden immers bepaalde producten of bepaalde ondernemingen kunnen worden bevoordeeld of juist kunnen worden uitgesloten. Alleen in het bijzondere geval dat het voorwerp van de overheidsopdracht dat rechtvaardigt, mag van het voorgaande worden afgeweken. Een melding of verwijzing zoals hiervoor beschreven, is alleen toegestaan als een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van de opdracht anders niet mogelijk is en de melding of verwijzing vergezeld gaat van de woorden 'of gelijkwaardig'.

Ook is aan te raden in de offerteaanvraag aan te geven wanneer inschrijvingen ongeldig zijn. 

Als de aanbestedende dienst varianten wil toestaan moet dit in de aankondiging worden opgenomen en in de offerteaanvraag.