Voor het aantonen van de technische en beroepsbekwaamheid zijn in de Aanbestedingswet 2012 limitatief de volgende bewijsmiddelen opgesomd (artikel 2:93):

  • referenties voor de gevraagde kerncompetenties
  • overzicht van personeel
  • omschrijving van het gedeelte dat de dienstverlener in onder aanneming wil geven
  • technische uitrusting
  • monsters, foto’s, beschrijvingen en certificaten en dergelijke

Referenties en kerncompetenties
Als de aanbestedende dienst referenties wil vragen, moeten er kerncompetenties worden opgesteld die overeenkomen met de gewenste ervaring op essentiële punten van de opdracht. Zie voorschrift 3.5F van de Gids Proportionaliteit.

Voor het vragen naar referenties is voorschrift 3.5G uit de Gids Proportionaliteit van belang:

  1. De aanbestedende dienst vraagt maximaal één referentie per benoemde kerncompetentie.
  2. De aanbestedende dienst vraagt niet dat referentieprojecten een waarde hebben van meer dan 60% van de raming van de onderhavige procedure.”

De wet gaat uit van een referentietermijn van maximaal 3 jaar voor leveringen en diensten. Korter mag, langer niet.

Overzicht van personeel
Gevraagd kan worden naar een overzicht van technici of technische organen, met name die belast zijn met de kwaliteitscontrole (of bij een aannemer, die belast zijn met de uitvoering). Ook kan gevraagd worden naar de gemiddelde personeelsbezetting gedurende de laatste drie jaar, of naar de omvang van het kaderpersoneel.
Gevraagd kan worden naar een overzicht van het opleidingsniveau, naar studie- of beroepsdiploma’s van de dienstverlener, aannemer of kaderpersoneel en in het bijzonder van leidinggevenden. CV’s kunnen gevraagd worden. (NB als de CV’s bij de geschiktheidscriteria gevraagd worden kunnen ze niet meer bij de gunningscriteria gevraagd worden.)

Certificaten
Voor verschillende bewijsmiddelen uit artikel 2:93 kunnen certificaten verlangd worden door de aanbestedende dienst. Bv. voor kwaliteitsborging en milieunormen. 

Kwaliteitsborging (artikel 2:96 Aanbestedingswet 2012)
Als de aanbestedende dienst verlangt dat de inschrijver, gegadigde voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen dan verwijst hij naar kwaliteitsbewakingsregelingen die zijn gecertificeerd door instanties die voldoen aan de Europese normenreeks voor certificering. De aanbestedende dienst aanvaardt gelijkwaardige certificaten van de in andere lidstaten gevestigde instanties en andere bewijzen van gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsborging.

Milieunormen (artikel 2:97 Aanbestedingswet 2012)
Als de aanbestedende dienst verlangt dat de inschrijver of gegadigde voldoet aan bepaalde normen inzake milieubeheer, dan wordt verwezen naar normen inzake milieubeheer die gecertificeerd zijn door erkende organisaties of organisaties die voldoen aan Europese of internationale normen voor certificering. Ook hier geldt dat de aanbestedende dienst gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instanties aanvaardt en andere bewijzen van gelijkwaardige maatregelen op het gebied van milieubeheer.

Gelijkwaardige maatregelen / systemen
In een uitspraak van de voorzieningenrechter Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2013:15491) stelde een partij dat een andere manier van bewijzen van een gelijkwaardig kwaliteitssysteem alleen via een verklaring van een externe partij kon. De rechter verwierp deze stelling en oordeelde dat het voldoende was dat handboeken werden overlegd waaruit bleek dat het managementsysteem voldeed aan de normen van ISO, voorzien van een verklaring van het management. Steun voor dit oordeel vond de rechter in de omstandigheid dat de “International Organization for Standardization” (ISO) op haar eigen website het standpunt in nam dat certificering niet de enige manier is om aan te tonen dat een managementsysteem voldoet aan de normen van ISO. Andere manieren zouden volgens de organisatie zijn: een beoordeling van het managementsysteem door klanten van het bedrijf of een verklaring van het bedrijf zelf dat het systeem overeenstemt met de normen van ISO.