Europese procedures
Voor een Europese procedure kent de Aanbestedingswet 2012 strikte termijnen die de aanbestedende dienst in acht moet nemen. De meeste termijnen zijn minimumtermijnen. Ruimere termijnen zijn toegestaan. De Gids Proportionaliteit geeft aan dat per opdracht kritisch gekeken moet worden of de gestelde termijnen reëel en proportioneel moeten zijn en in relatie moeten staan tot de te ondernemen actie. Zie § 3.6, voorschrift 3.6 van de Gids Proportionaliteit.

Stel de termijnen voor het indienen van de offertes niet te krap, ondernemers moeten de tijd krijgen een goede offerte in te dienen. Daar is ook de aanbestedende dienst bij gebaat. Bij gecompliceerde projecten kan het zinvol zijn om langere termijnen te stellen. Ook is het aan te raden bij het stellen van termijnen rekening te houden met feestdagen en (in de branche) gebruikelijke vakanties.

De minimumtermijnen voor de Europese openbare procedure zijn:

  • Indienen offertes: 45 dagen (gerekend vanaf de verzenddatum van de aankondiging) (artikel 2.71 lid 1 Aanbstedingswet 2012).
  • Bij elektronische beschikbaarheid van alle aanbestedingsstukken mag de termijn met 5 dagen worden verkort (artikel 2.72 Aanbestedingswet 2012).
  • Bij niet-elektronische beschikbaarheid moeten de stukken binnen 6 dagen na ontvangst van het verzoek van de inschrijver worden verzonden (artikel 2.68 Aanbestedingswet 2012).

De minimumtermijnen voor de Europese niet-openbare procedure zijn:

  • Indienen verzoek tot deelneming: 30 dagen (gerekend vanaf de verzenddatum van de aankondiging (artikel 2.71 lid 2 Aanbestedingswet 2012).
  • Indienen offertes: 40 dagen (gerekend vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot inschrijving (artikel 2.72 lid 3 Aanbestedingswet 2012).
  • Bij elektronische beschikbaarheid van de aanbestedingsstukken mag de termijn voor het indienen van de offertes met 5 dagen worden verkort (artikel 2.72 Aanbestedingswet 2012).

Bij storing van het elektronisch systeem waardoor het indienen van de inschrijving voor de sluiting niet mogelijk is, mag de aanbestedende dienst de termijn verlengen, artikel 2.109 Aanbestedingswet 2012.

Nationale procedures
Bij nationaal openbare procedures gelden geen wettelijke termijnen. Het enige voorschrift uit de Aanbestedingswet 2012 hierover is artikel 1.13, lid 2 onder e, waarin in staat dat de eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen in redelijke verhouding moeten staan tot de opdracht en dat daarbij in ieder geval acht moet worden geslagen op termijnen.

De termijnen moeten wel redelijk zijn. Om enigszins een richtsnoer te hebben kan gekeken worden naar de termijnen in de Aanbestedingswet 2012 en in het ARW 2012.

Voor nationaal openbare procedures:

  • De termijn tussen de aankondiging en het indienen van een offerte is in de Aanbestedingswet 45 dagen en (voor werken) in het ARW 2012 32 dagen.

Voor nationaal niet-openbare procedures:

  • De termijn tussen aankondiging en aanmelden als gegadigde is in de Aanbestedingswet 30 dagen en (voor werken) in het ARW 2012 17 dagen.
  • De termijn tussen de uitnodiging en het indienen van een offerte is in de Aanbestedingswet 40 dagen en (voor werken) in het ARW 2012 21 dagen.

Verder geldt wat hierboven is gesteld over de termijnen in de Gids Proportionaliteit (§ 3.6 en voorschrift 3.6).