Een aanbestedende dienst kan van de inschrijver vragen zijn offerte op bepaalde punten toe te lichten om de inschrijving zo te verduidelijken (artikel 2.55 Aanbestedingswet 2012). Het gaat dan slechts om verduidelijking van de inhoud van de offerte en nooit om een inhoudelijke wijziging van de offerte, noch om acceptatie van nieuwe informatie. Er mag hierbij geen discriminatie worden veroorzaakt. Ook moet het gelijkheidsbeginsel in acht worden gehouden. Dat betekent dat alle inschrijvers op gelijke voet in de gelegenheid moeten worden gesteld hun inschrijving te verduidelijken.

Onderhandelen over de ingediende offerte is ten strengste verboden.