Intrekken van de aanbesteding, of weigeren te gunnen mag altijd. Dit vloeit voort uit het beginsel van contractvrijheid. De aanbestedende dienst stelt de inschrijvers en gegadigden zo snel mogelijk op de hoogte van het besluit om niet te gunnen en van de relevante redenen daarvan. Er is beroep mogelijk tegen het besluit om niet te gunnen.
Bij Europese aanbestedingen moet in het proces-verbaal van aanbesteding (art. 2.132 Aanbestedingswet 2012) de redenen worden opgenomen waarom besloten is de opdracht niet te gunnen. Uit de jurisprudentie blijkt dat gegronde omstandigheden op grond waarvan gunning geweigerd kan worden, zijn:

  • verandering van inzicht ten aanzien van de aanbestede opdracht;
  • fouten van de aanbestedende dienst in de offerteaanvraag waardoor mogelijk een deel van de potentiële concurrentie buiten de aanbesteding is gebleven;
  • fouten van de aanbestedende dienst in de offerteaanvraag waardoor gunning aan de economisch meest voordelige inschrijving niet mogelijk is;
  • budgettaire problemen;
  • onmogelijkheid om te komen tot rechtsgeldige gunning, omdat er geen geldige inschrijvingen gedaan waren.

Heraanbesteding
De aanbestedende dienst mag echter niet zonder meer dezelfde, ongewijzigde opdracht opnieuw aanbesteden. Heraanbesteding van een niet-wezenlijk gewijzigde opdracht is (bij Europese aanbestedingen) alleen toegestaan:

  • wanneer gunning aan de economisch meest voordelige inschrijving niet mogelijk is vanwege fouten in het bestek;
  • als in het kader van een openbare of niet-openbare procedure, of concurrentiegerichte dialoog onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen zijn gedaan (in dat geval mag de onderhandelingsprocedure met aankondiging worden toegepast, zie art. 2.30 Aanbestedingswet 2012);
  • als in een openbare procedure geen of geen geschikte inschrijvingen zijn ingediend of bij een niet-openbare procedure geen verzoeken tot deelneming zijn ontvangen (in dat geval mag de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging worden toepast, zie artikelen 2.32 t/m 2.36 Aanbestedingswet 2012).

Bij de beide onderhandelingsprocedures is heraanbesteding zelfs alleen toegestaan als de opdracht niet-wezenlijk gewijzigd wordt.

In alle andere gevallen is heraanbesteding alleen toegestaan:

  • op grond van een uitspraak van de rechter, in een geschil dat een inschrijver heeft aangespannen tegen een gevoerde aanbesteding;
  • indien de opdracht wezenlijk gewijzigd is. Zie hiervoor de uitgebreide toelichting bij wezenlijke wijziging van de aanbesteding.