Bij meervoudig onderhands aanbesteden nodigt de aanbestedende dienst een aantal gegadigden uit om een offerte in te dienen op basis van een door hem vervaardigd beschrijvend document of bestek met daarin alle relevante informatie.

In beginsel gelden geen voorschriften voor openbare bekendmaking. Als de aanbestedende dienst wel kiest voor openbare bekendmaking, dan schrijft de Aanbestedingswet voor dat dit op TenderNed zal moeten worden gedaan. In de praktijk zal dit niet vaak voor komen. De Aanbestedingswet stelt nog enkele voorschriften voor het uitvoeren van de meervoudig onderhandse procedure. Zo moet de aanbestedende dienst alle ondernemers die zijn aangeschreven op gelijke wijze behandelen en moet aan alle inschrijvers de gunningsbeslissing met de relevante redenen worden meegedeeld. De eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht. Hierbij moet in ieder geval acht geslagen worden op:

  • al dan niet samenvoegen
  • de te stellen termijnen
  • de met de inschrijving verbonden kosten
  • voorwaarden van de overeenkomst

Deze en meer voorschriften komen in het stappenplan van deze procedure terug.