Een nationaal openbare aanbesteding zonder voorselectie is een aanbesteding die door middel van een publicatie via TenderNed algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij iedereen een offerte mag indienen. Deze vorm komt overeen met de openbare Europese aanbestedingsprocedure.

De Aanbestedingswet stelt enkele voorschriften aan de uitvoering van een nationaal openbare aanbesteding. Zo moet de aanbestedende dienst alle ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze behandelen en moet transparant gehandeld worden. De eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht. Hierbij moet in ieder geval acht geslagen worden op:

  • al dan niet samenvoegen- uitsluitingsgronden
  • inhoud van de geschiktheidseisen
  • aantal te stellen geschiktheidseisen
  • de te stellen termijnen
  • de gunningscriteria
  • vergoeding hoge kosten van inschrijving
  • voorwaarden van de overeenkomst

Verder moeten de voorwaarden van de Gids Proportionaliteit worden toegepast, of afwijking daarvan worden gemotiveerd in de aanbestedingsstukken.

Deze en meer voorschriften komen in het stappenplan van deze procedure terug.