Eén van die voorwaarden is dat het moet gaan om een Nederlandse sociale werkvoorziening. Dit staat in de Memorie van Toelichting bij artikel 2.82 van de Aanbestedingswet, pag. 76. In de Aanbestedingswet wordt verder geen definitie van sociale werkvoorziening gegeven. Deze definitie was wel beschikbaar voordat de Aanbestedingswet in werking trad. Toen werd artikel 19 van de richtlijn namelijk geïmplementeerd via artikel 19 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). Daarin werd aangegeven dat het ging om een sociale werkvoorziening in de zin van artikel 1 onderdeel d van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken (Buswbw).

Uit dat Besluit (dat onder de nieuwe Participatiewetgeving is aangepast per 1 september 2014 (en in werking treedt per 1 januari 2015) via een aangepast Besluit (Stbl. 2014, 322) blijkt wat onder een sw-bedrijf moet worden verstaan. De definitie van een sw-bedrijf verandert niet in het nieuwe Buswbw. Alleen het artikelnummer waarin deze definitie wordt gegeven wordt vernummerd naar artikel 1 onderdeel c. Hieruit wordt duidelijk dat onder een sw-bedrijf kan worden verstaan: een ‘arbeidsomgeving waar gewerkt wordt in een dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden’.

Onder artikel 2.82 van de Aanbestedingswet kan worden aangenomen dat deze definitie uit het bestaande Besluit nog steeds hanteerbaar is zolang het Besluit van toepassing is. Wanneer de gemeente dus per 1 januari 2015 met een SW-bedrijf in de zin van artikel 1 onderdeel c van het nieuwe Buswbw te maken heeft en overweegt via de toepassing van artikel 19 van richtlijn 2004/18 (geïmplementeerd in artikel 2.82 Aanbestedingswet) een opdracht te willen voorbehouden aan een sw-bedrijf, kan zij via toepassing van de voorwaarden deze procedure toepassen. Belangrijk hierbij blijft de voorwaarde dat dit artikel alleen kan worden toegepast als de ‘meerderheid van de betrokken werknemers personen met een handicap zijn die wegens de aard of de ernst van hun handicap geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden kunnen uitvoeren’. In hoeverre dit per 1 januari 2015 voor de sociale werkvoorzieningen en de inrichting van het nieuwe instrument ’beschut werk’ nog het geval zal zijn, vergt een afweging per gemeentelijke situatie en per concreet sw-bedrijf.

(Bron: Europa Decentraal)