De onderhandelingsprocedure met aankondiging mag alleen in de gevallen genoemd in artikel 2.30 Aanbestedingswet 2012 worden toegepast: 

 • onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen: als in een openbare, niet openbare procedure of concurrentiegerichte dialoog alleen onregelmatige inschrijvingen of onaanvaardbare inschrijvingen zijn gedaan, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk gewijzigd worden door de nieuwe procedure;

 • prijs kan niet worden vastgesteld: in buitengewone gevallen, wanneer het leveringen, diensten of werken betreft waarvan de aard en onzekere omstandigheden het vaststellen vooraf van de totale prijs niet mogelijk maken. De onzekere omstandigheden mogen niet aan de aanbestedende dienst te wijten zijn. Het gaat bv. om opdrachten waarbij op het moment van aanbesteden niet alle werkzaamheden te voorzien zijn. Bv. de restauratie van een historisch pand of meerjarige opdrachten voor het verzorgen van leerlingenvervoer (omdat het jaarlijks om wisselende aantallen gaat). Een ander voorbeeld waarbij de prijs niet kan worden vastgesteld zijn grote infrastructurele projecten waarbij risico’s tussen opdrachtgever en projectontwikkelaar niet eenzijdig in het bestek kunnen worden vastgelegd

 • specificaties kunnen niet worden vastgesteld: in het geval van met name diensten van financiële instellingen (bijlage II, onderdeel A, categorie 6 van richtlijn 2004/18/EG) of intellectuele diensten (bv. architectendiensten) waarvoor, vanwege de aard van de te verlenen diensten de specificaties voor de overheidsopdracht niet voldoende nauwkeurig kunnen worden vastgesteld om de opdracht door middel van een openbare of niet-openbare procedure te gunnen.
 • onderzoek en ontwikkeling: in het geval van werken die worden uitgevoerd ten behoeve van onderzoek, proefneming of ontwikkeling en zonder doel winst te maken of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken.

De procedure voor een onderhandelingsprocedure met aankondiging is beschreven in artikel 2.31 Aanbestedingswet 2012.

 1. Aankondiging van de overheidsopdracht (daarbij moet worden gemotiveerd waarom voor deze procedure wordt gekozen).

 2. Toetsen of gegadigde valt onder gestelde Uitsluitingsgrond(en).Voor bewijsstukken zie art. 2.89. Bij het gebruik van uitsluitingsgronden moet de inschrijver een Eigen verklaring indienen.

 3. toetsen of een niet-uitgesloten gegadigde voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen

 4. beoordelen van de niet-uitgesloten of niet-afgewezen gegadigde aan de hand van de gestelde selectiecriteria (art. 2.99 en 2.100)

 5. de geselecteerde gegadigden uitnodigen tot inschrijving (art. 2.105 en 2.106)

 6. toetsen of de inschrijvingen voldoen aan de gestelde technische specificaties, eisen en normen

 7. beoordelen van de geldige inschrijvingen aan de hand van het gestelde gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI of indien goed gemotiveerd laagste prijs) en de nadere gunningscriteria

 8. onderhandelen met de inschrijvers, alleen over de prijs en de uitvoeringsvoorwaarden (art. 2.126). Gelijke behandeling van de inschrijvers moet hierbij gewaarborgd worden. Aan alle inschrijvers moet dezelfde informatie worden verstrekt.

 9. proces-verbaal van de opdrachtverlening maken (art. 2.132)

 10. de gunningsbeslissing meedelen (art. 2.127 tot en met 2.131)

 11. de overige inschrijvers afwijzen (zie art. 2.103 en 2.104)

 12. overeenkomst sluiten

 13. dede aankondiging van de gegunde opdracht bekendmaken (art. 2.134

Bij onderhandelingsprocedure met aankondiging in verband met onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen gaat de procedure als volgt (zie artikel 2.31, tweede lid):

 1. afzien van de aankondiging van de overheidsopdracht indien de aanbestedende dienst bij de onderhandelingsprocedure alleen de inschrijvers betrekt die voldoen aan de criteria, genoemd in de afdelingen 2.3.4 tot en met 2.3.6 en die gedurende de voorafgaande procedure inschrijvingen hebben ingediend die aan de formele eisen van de procedure voor het gunnen van overheidsopdrachten voldoen (zie artikel 2.30 tweede lid).
 2. uitnodiging (gelijktijdig en schriftelijk) inschrijvers die in de niet-openbare procedure, de openbare procedure of de procedure van concurrentiegerichte dialoog een inschrijving hebben gedaan, die voldeden aan de geschiktheidseisen en selectiecriteria en waarop de uitsluitingsgronden niet van toepassing waren.

Voor het overige verloopt de procedure als hierboven onder nrs. 6 t/m 13 beschreven.

Stappenplan met toelichting en model-documenten volgen nog.