Onregelmatige inschrijvingen zijn ongeldige inschrijvingen die niet voldoen aan de voor de opdracht geldende regels. Gedacht moet worden aan:

 • inschrijvingen waarvan de prijs buiten vrije mededinging is bepaald

  Dit is het geval bij samenspanning, waarbij niet-verbonden ondernemingen die zich voor dezelfde aanbesteding willen inschrijven vooraf overleggen over hun inschrijving. Dit is in strijd met de Mededingingswet.

  Ook bij manipulatief inschrijven kan de mededinging in het geding zijn. Strategisch inschrijven is toegestaan, maar als strategisch inschrijven kan worden beschouwd als manipulatief inschrijven, dan mag de inschrijving terzijde worden gelegd. Het is lastig aan te tonen dat een inschrijver manipulatief heeft ingeschreven. Het is dan ook aan te raden om eerst vragen te stellen aan de inschrijver. Als de aanbestedende dienst na het stellen van vragen nog steeds ervan overtuigd is dat de mededinging in het geding is, of dat de inschrijver zijn offerte niet kan waarmaken of dat de inschrijver bij de uitvoering zal proberen het ingecalculeerde verlies terug te verdienen, dan mag de opdracht als manipulatief terzijde worden gelegd. De kans is groot dat de afgewezen inschrijver naar de rechter stapt. Uit de jurisprudentie is niet goed op te maken wanneer een rechter een inschrijving als manipulatief of als alleen strategisch beoordeeld.
 • niet-besteksconforme inschrijvingen

  Het gaat hier om inschrijvingen die niet voldaan aan materiële en formele vereisten, zoals eisen gesteld in de bekendmaking, de uitnodiging tot inschrijving, de offerteaanvraag, de nota van inlichtingen.
 • voorwaardelijke inschrijvingen.

  Een inschrijver mag geen voorwaarden aan zijn inschrijving verbinden. In de model-documenten voor de offerteaanvragen staat ook standaard aangegeven als één van de uitgangspunten van de aanbesteding dat voorwaardelijke inschrijvingen niet zijn toegestaan.

Bij voorwaarden aan een inschrijving kan worden gedacht aan het van toepassing verklaring van eigen algemene voorwaarden, of beperkingen van het aanbod. Let op: sommige inschrijvers dienen hun offerte in met een aanbiedingsbrief waarop standaard staat vermeld dat op hun aanbiedingen de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Het is aan te raden om voorafgaand aan de beoordeling te vragen of die standaardzin van toepassing is of dat die per ongeluk onder de brief is blijven staan.  

Onaanvaardbare inschrijvingen zijn inschrijvingen die 

 • niet voldoen aan bepaalde eisen in de aanbestedingsregelgeving

  Bv. de inschrijver heeft niet aangegeven met welke onderaannemers hij zal samenwerken, of hij heeft op onjuiste wijze varianten ingediend, of hij voldoet niet aan de geschiktheidseisen of er is een uitsluitingsgrond op hem van toepassing.
 • te hoge inschrijvingen

  Het gaat hier om inschrijvingen die aanzienlijk hoger zijn dan de aanbestedende dienst na objectieve waardebepaling redelijkerwijs mocht verwachten. De bewijslast ligt bij de aanbestedende dienst. Deze moet een raming kunnen overleggen waaruit blijkt dat een en ander zorgvuldig is begroot. Als alle inschrijvingen het geraamde bedrag overschrijden, dan kan het zijn dat de raming toch niet reëel was. De aanbestedende dienst kan dan toch de prijs betalen die de markt vraagt, of afzien van gunning. Bij het afzien van gunning mag de opdracht alleen opnieuw in de markt worden gezet, als deze wezenlijk gewijzigd is.
 • abnormaal lage inschrijvingen

  Als een inschrijving in verhouding tot de te verrichten leveringen of diensten abnormaal laag lijkt, mag de aanbestedende dienst deze inschrijving afwijzen, mits hij de inschrijver eerst om verduidelijking heeft gevraagd over de samenstelling van de inschrijving. In de wet wordt aangegeven waarmee de verduidelijkingen onder meer verband kunnen houden (artikel 2.116 Aanbestedingswet 2012). 

  Als er bij een openbare of niet-openbare procedure, of bij een concurrentiegerichte dialoog alleen onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen zijn ingediend, dan mag de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking worden toegepast, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd.

  Onder wezenlijke wijziging wordt verstaan een zodanige wijziging dat de aldus gewijzigde opdracht een andere kring van potentiële gegadigden zal kunnen interesseren.