Het doel van een prijsvraag (voor een ontwerp) is het laten selecteren van een ontwerp door een jury. De prijsvraag mag alleen gebruikt worden bij diensten. Als het prijzengeld of de vergoeding hoger is dan het drempelbedrag voor diensten, moet de regeling voor de Europese prijsvraag worden toegepast.Die procedure is geregeld in de artikelen 2.42 en 2.43 Aanbestedingswet 2012. In de artikelen 2.157 t/m 2.163 Aanbestedingswet 2012 staan voorschriften met betrekking tot de procedure van een prijsvraag.

Bij een prijsvraag doorloopt de aanbestedende dienst de volgende stappen:

 • Aankondiging van de prijsvraag

  De aanbestedende dienst heeft de keuze tussen een openbare of niet-openbare prijsvraag en kan de deelname in beide gevallen beperken tot leden van een bepaalde beroepsgroep (bv. architecten). Als het aantal deelnemers wordt beperkt, moet worden geselecteerd op basis van door de aanbestedende dienst vrijelijk vast te stellen criteria, mits deze duidelijk zijn en non-discriminatoir en in de aankondiging worden vermeld. Het te selecteren aantal dient groot genoeg te zijn om de mededinging te waarborgen. De aanbestedende dienst moet in de aankondiging aangeven hoeveel deelnemers zij voornemens is uit te nodigen.

 • Toetsen of inschrijver valt onder gestelde uitsluitingsgrond(en)

 • Toetsen of een niet-uitgesloten deelnemer voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en selectiecriteria

 • instellen jury
  de taken van de jury staan beschreven in artikel 2.43 lid 2.
  de werkwijze e.d. van de jury staat beschreven in de artikelen 2.160, t/m 2.162.

 • de aanbestedende dienst maakt het oordeel van de jury bekend en de resultaten van de prijsvraag (art. 2.163).

Vervolgens mag de uit de prijsvraag voortvloeiende vervolgopdracht voor diensten via onderhandelingen zonder aankondiging worden gegund aan de winnaar (artikel 2.34). Achteraf moet bij de melding van de geplaatste opdracht in het EU-publicatieblad worden gemotiveerd waarom deze onderhandelingsprocedure is gebruikt.

Stappenplan met toelichting en model-documenten volgen nog.