Een contract dat wordt verlengd zonder dat er een verlengingsoptie in het contract zit, is in feite een nieuw contract. Als het bedrag van de verlenging boven de Europese drempel uitkomt, zal opnieuw (Europees) moeten worden aanbesteed. Als het bedrag van de verlenging onder de Europese drempel blijft, moet gekeken worden aan de hand van het eigen inkoopbeleid en aan de hand van de Gids Proportionaliteit (voorschrift 3.4A), welke procedure gevolgd kan/moet worden. 

De keuze voor de te volgen procedure moet op objectieve wijze tot stand komen en moet achteraf, indien een andere ondernemer daar om vraagt, gemotiveerd kunnen worden (artikel 1.4, eerste lid onder a, artikel 1.4, derde lid Aanbestedingswet 2012). Zie ook: objectieve gronden voor de keuze van een procedure.

Wordt de enkelvoudige procedure gevolgd (d.w.z. een procedure waarin slechts aan 1 leverancier een offerte wordt gevraagd), dan moet de aanbestedende dienst de leverancier op objectieve gronden kiezen (artikel 1.4, eerste lid onder b Aanbestedingswet 2012). Dit moet achteraf gemotiveerd kunnen worden, indien een andere ondernemer daar om vraagt (artikel 1.4, derde lid Aanbestedingswet 2012). Zie ook: objectieve criteria voor keuze ondernemer. De objectieve keuze voor procedure en toe te laten ondernemers en de motivering daarvan gelden overigens ook bij de meervoudig onderhandse aanbesteding.

Klik op drempelbedragen voor de drempelbedragen van de iSGV en de eigen organisatie.

Indien het bedrag van de verlenging van het contract onder de € 50.000* blijft, dan zou enkelvoudig onderhands kunnen worden aanbesteed en zou gekozen kunnen worden voor de huidige leverancier, mits de keuze voor de leverancier op objectieve gronden gemotiveerd kan worden en mits ook de keuze voor de enkelvoudige procedure op objectieve wijze gemotiveerd kan worden. Tot € 50.000 kan daarbij voor de motivering van de gekozen procedure verwezen worden naar het inkoopbeleid.

Indien het bedrag van de verlenging van het contract tussen de € 50.000 en € 70.000* ligt moet ook worden gemotiveerd waarom met betrekking tot deze specifieke opdracht het proportioneel is om de enkelvoudige procedure toe te passen.

Bijzondere regeling
In bepaalde, in de wet genoemde gevallen, kan een contract verlengd worden via een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging.
Voor leveringen geldt dit alleen voor:

  • door de oorspronkelijke leverancier verrichte aanvullende leveringen die bestemd zijn voor gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of installaties voor courant gebruik,
  • of voor de uitbreiding van bestaande leveringen of installaties, indien verandering van leverancier de aanbestedende dienst zou verplichten apparatuur aan te schaffen met andere technische eigenschappen of als zich bij gebruik van de aan te schaffen apparatuur onevenredige technische moeilijkheden zouden voordoen.

De verlenging mag dan maximaal drie jaar zijn
Voor diensten kan bij aanvullende diensten ook de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging worden gebruikt, mits

  • de oorspronkelijke opdracht, indien deze de drempel overschreed, Europees is aanbesteed en
  • in de oorspronkelijke aanbesteding duidelijk is aangegeven dat het contract voorziet in een optie tot (stilzwijgende) verlenging.

 * let op eventuele afwijking in het eigen beleid